آمار فروش مسکن در ترکیه، اکتبر 2022
102 هزار و 660 خانه در ترکیه در ماه اکتبر فروخته شد
آمار فروش مسکن در ترکیه، اکتبر 2022
يكشنبه 13 آذر 1401

102 هزار و 660 مسکن در ترکیه در ماه اکتبر فروخته شد.

فروش مسکن در سراسر ترکیه در مهرماه با 25.3 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 102 هزار و 660 رسید. استانبول با 16987 فروش خانه و 16.5 درصد بیشترین سهم را در فروش خانه داشته است. بر اساس تعداد فروش، استانبول با 8 هزار و 146 فروش خانه و 7.9 درصد سهم، آنکارا و آنتالیا با 6 هزار و 323 فروش خانه و 6.2 درصد سهم در رده های بعدی قرار دارند. استان های حکاری با 30 خانه، اردهان با 42 خانه و بایبورت با 69 مسکن کمترین تعداد خانه فروش را داشته اند.

5 هزار و 377 خانه در مهرماه به اتباع خارجی فروخته شد

فروش مسکن به اتباع خارجی در مهرماه با 8.8 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 5 هزار و 377 رسید. در مهرماه، سهم فروش مسکن به خارجی ها از کل فروش خانه 5.2 درصد بوده است. آنتالیا با فروش 2 هزار و 123 خانه مقام اول را در فروش خانه به خارجی ها به خود اختصاص داد. پس از آنتالیا استانبول با 1658 فروش و مرسین با 490 فروش در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

فروش مسکن به اتباع خارجی در بازه زمانی دی تا مهرماه با 26.9 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 55 هزار و 21 رسید.

در ماه اکتبر، شهروندان فدراسیون روسیه 2 هزار و 23 خانه از ترکیه خریداری کردند. پس از اتباع فدراسیون روسیه، ایران با 498 ,واحد ، عراق با 310 واحد و اوکراین با 216 واحد در رتبه های بعدی قرار دارند.